หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เทวรูปพระแม่ย่า ประดิษฐาน ณ ศาลพระแม่ย่า

หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม

สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
   
สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย สภาพภูมิศาสตร์ของตำบลหนองอ้อม
มีลักษณะเป็นที่ราบและที่สูงเชิงเขา
 
ภูมิอากาศ
  อุณหภูมิค่อนข้างสูงเกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.6 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน อากาศร้อน อบอ้าว อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย 33.5 องศาเซลเซียสโดยมี อากาศร้อนที่สุดอยู่ในเดือนเมษายน ส่วนในฤดูหนาวอากาศมีอากาศหนาว เย็นโดยทั่วไปอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเซียสโดยมีอากาศหนาวที่สุด อยู่ในเดือนมกราคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตตำบลหนองอ้อมีวัดสำหรับ ประกอบศาสนกิจ จำนวน 6 แห่ง
 
วัดป่ายางเมตรายาราม หมู่ที่ 1
 
วัดหนองอ้อ หมู่ที่ 3
 
วัดทะเลลอย หมู่ที่ 4
 
วัดเกาะน้อย (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5
 
วัดเกาะน้อย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6
 
วัดดงยาง หมู่ที่ 7
 
ไฟฟ้าในตำบล
 

ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
ศรีสัชนาลัยให้บริการการจ่ายกระแส
ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองอ้อสำหรับการ
ติดตั้งไฟสาธารณะมีการติดตั้งตาม
ถนน – ซอย และขยายการติดตั้ง
อย่างต่อเนื่อง

 
ประปาในตำบล
 

ปัจจุบันการประปาภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เป็น
ประปาหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน

 
ความปลอดภัยในตำบล
 

ในพื้นที่ตำบลหนองอ้อมีที่ทำการ
สายตรวจประจำตำบลหนองอ้อ
สภ.ศรีสัชนาลัย

 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
 

ภาษาพูดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มภาษาถิ่นไทยเหนือ ภาษาอีสานและภาษา สุโขทัย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  - เครื่องสังคโลก - การทอผ้าพื้นเมือง
  - เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ - ไม้กวาดดอกหญ้า

ประเพณีและงานประจำปี
 
ใส่บาตรข้าวใหม่ ในวันขึ้น 3 ค่ำ ของทุกปี
 
ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 13–15 ของทุกปี
 
วันเข้าพรรษา ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8
 
งานกฐิน เดือน 11–12 ของทุกปี
 
วันออกพรรษา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
 
ตักบาตรเทโว ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
 
ทำบุญสลากภัต ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี
 
ประเพณีลอยกระทง หมู่ 1 , หมู่ 2 , หมู่ 5 ในวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี
 
ประเพณีแห่ธง หมู่ 6 บ้านเกาะน้อย ทุกวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี
 
ประเพณีสักการะเจ้าพ่อช้างมูบ หมู่ 7 บ้านดงยาง ทุกวันที่ 17 เมษายน ของทุกปี
 
งานสืบทอดประเพณีสรงน้ำพระ ก่อพระเจดีย์ทราย หมู่ 3 บ้านหนองอ้อ ทุกวันที่ 14 เมษายนของทุกปี
 
การศึกษาในตำบล
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (สปช.)
จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดเกาะน้อย
จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านป่ายาง (สังกัด สพฐ.) หมู่ 1 บ้านป่ายาง
 
โรงเรียนวัดเกาะน้อย(สังกัด สพฐ.) หมู่ 5 บ้านเกาะน้อย
 
โรงเรียนบ้านเกาะน้อย(สังกัด สพฐ.) หมู่ 6 บ้านเกาะน้อย
 
โรงเรียนบ้านดงยาง(สังกัด สพฐ.) หมู่ 7 บ้านดงยาง
 
โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ(สังกัด สพฐ.) หมู่ 9 บ้านบำเพ็ญพัฒนา
 
การคมนาคม
 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
ยังไม่มีสถานีจอดรถรับส่งผู้โดยสารการจอด
รับส่งผู้โดยสารใช้ไหล่ของทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 101

ตำบลหนองอ้อ สามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญ ดังนี้
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 35 สาย ถนนลูกรัง จำนวน 37 สาย
 
ถนนโยธาธิการบ้านหนองอ้อ – ดงยาง ผ่านหมู่ที่ 4, 7 ถนนลาดยาง 10 สาย
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 เป็นเส้นทางเชื่อมการคมนาคมจังหวัดสุโขทัยผ่านสู่ ตำบลหนองอ้อ เข้าสู่จังหวัดแพร่ เป็นถนนลาดยาง ตัดผ่านหมู่ที่ 3, 9, 2, 6, 8
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1113 ตัดผ่านหมู่ที่ 4
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1201 เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอำเภอสวรรคโลกกับอำเภอ ศรีสัชนาลัย
 
แหล่งน้ำ
 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ประปาหมู่บ้าน
 
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
คลองหนองขาม ไหลผ่านหมู่ที่ 1
 
คลองเก้าร้อย ไหลผ่านหมู่ที่ 1, 5
 
คลองโปร่งสุด ไหลผ่านหมู่ที่ 4, 5, 7
 
คลองหนองหอย ไหลผ่านหมู่ที่ 6
 
คลองตาเต็ม , คลองสะแก ไหลผ่านหมู่ที่ 1
 
คลองดงจันทร์ , คลองปากร้าว ผ่านหมู่ที่ 2
 
คลองมะพลับ ไหลผ่านหมู่ที่ 4
 
คลองห้วยชมพู ไหลผ่านหมู่ที่ 7
 
การรวมกลุ่มของประชาชน
การสื่อสารในตำบล
 
กลุ่มไม้กวาด หมู่ 8 บ้านปางถ่าน
 
กลุ่มน้ำพริก หมู่ 9 บ้านบำเพ็ญพัฒนา
 
กลุ่มสังคโลก หมู่ 5 บ้านเกาะน้อย
 
กลุ่มเย็บกระเป๋าแฮนด์เมด เย็บผ้าห่ม
จากเศษผ้า หมู่ 3 บ้านหนองอ้อ
 
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านไทครั่ง หมู่ 6
บ้านเกาะน้อย
 
บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
 
ปัจจุบันมีโทรศัพท์มือถือที่นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลายทุกพื้นที่
 
ไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย โทร. 055-671-483
 
บริษัทรถทัวร์(บ.สุโขทัยวินทัวร์ศรีสัชนาลัย , บริษัท บขส.999 ศรีสัชนาลัย)
 
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
 
การเกษตร
 

ตำบลหนองอ้อมีหน่วยงานที่ส่งเสริมด้าน
การเกษตร ดังนี้
 
กรมส่งเสริมการเกษตร
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
 
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจำตำบลหนองอ้อ
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จ.สุโขทัย โทร : 055-672-046
รับเรื่องร้องเรียน โทร 055-672-046
จำนวนผู้เข้าชม 41,277 เริ่มนับ 3 พ.ย. 2563  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10