หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เทวรูปพระแม่ย่า ประดิษฐาน ณ ศาลพระแม่ย่า

หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม

สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
   
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
  ประมาณปี พ.ศ. 2135 ได้มีราษฎรอพยพเข้ามา ตั้งถิ่นฐานใหม่ แต่มิได้สืบทอดการปั้นเครื่องสังคโลก ของสุโขทัยเพราะมีเครื่องลายน้ำทอง และเครื่องปั้นจากประเทศจีนเข้ามาซึ่ง เป็นที่นิยมของชาวบ้านเป็นอย่างมาก การปั้นเครื่องสังคโลกจึงสิ้นสุดลง ชาวบ้านจึงประกอบอาชีพการเพาะปลูก หาปลาและเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่สืบทอด มาจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่เรียกว่า"ตำบล หนองอ้อ"เพราะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำยม มีต้นอ้อ อยู่เป็นจำนวนมากจึงเรียกว่า บ้านหนองอ้อ และตำบลหนองอ้อมาจน ถึงปัจจุบัน
 
ที่ตั้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อตั้ง อยู่บริเวณตอนใต้ของอำเภอศรีสัชนาลัย ห่างจากจังหวัดสุโขทัยไปเป็นระยะทาง ประมาณ 60 กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 101 (สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อมีขนาด
พื้นที่ 87.4 ตร.กม. หรือ 54,625 ไร่
 
จำนวนประชากร
 
ตำบลหนองอ้อ มีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,250 คน แยกเป็น
 
ชาย 3,046 คน คิดเป็นร้อยละ 48.74
 
หญิง3,204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.26
 
จำนวนครัวเรือน 2,330 ครัวเรือน
 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 71.51 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ประวัติหน่วยงาน

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2549 เป็นองค์การ บริหารส่วนตำบลชั้น 5 โดยประกาศในราชกิจจา นุเบกษา เล่ม 113 ตอน 9ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2549

 
องค์การบริหารส่นตำบลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบาย การกระจายอำนาจสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล โดยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547 (ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549)กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 
อาชีพประชากร
 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ตระกูลถั่ว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ฝ้าย มันสำปะหลัง และปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง มะละกอ กล้วย ฝรั่ง พุทรา ส้มเขียวหวาน

 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
เขตการปกครอง
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านป่ายาง 405 372 777 279  
2 บ้านคลองปากร้าว 347 393 740 276
  3 บ้านหนองอ้อ 250 261 511 241  
4 บ้านหนองอ้อ 427 479 906 307
  5 บ้านเกาะน้อย 454 458 912 326  
6 บ้านเกาะน้อย 392 470 862 348
  7 บ้านดงยาง 397 364 761 268  
8 บ้านปางถ่าน 150 173 323 117
  9 บ้านบำเพ็ญพัฒนา 224 234 458 168  
  รวมทั้งสิ้น 3,046 3,204 6,250 2,330
 
** ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย**
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จ.สุโขทัย โทร : 055-672-046
รับเรื่องร้องเรียน โทร 055-672-046
จำนวนผู้เข้าชม 41,255 เริ่มนับ 3 พ.ย. 2563  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10