หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
ตำบลหนองอ้อเดิมมีผู้เล่ามาว่า ราษฎรส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่ราบริมชายฝั่งแม่น้ำยม การคมนาคมส่วนใหญ่อาศัยทางเรือ
ในการติดต่อซื้อขายกันสังเกตได้จากเตาสังคโลกจะตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ำทั้งหมด เพราะการขนส่งสะดวก ประมาณปี พ.ศ. 2127 สมเด็จพระนเรศวรได้บุกโจมตีเมืองศรีสัชนาลัยกวาดต้อน ผู้คนไป
อยู่ที่วังจันทร์เกษมซึ่งเป็นที่ประทับของพระนเรศวรในสมัยนั้น
เพื่อนำคนไปเป็นฐานกำลังป้องกันการโจมตีจากพม่า ตั้งแต่นั้นมา
เมืองศรีสัชนาลัยจึงถูกทิ้งร้างนาน 8 ปี ประมาณปี พ.ศ. 2135 ได้มีราษฎรอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ แต่มิได้สืบทอด การปั้นเครื่องสังคโลกของสุโขทัย เพราะมีเครื่องลายน้ำทองและเครื่องปั้นจากประเทศจีนเข้ามา ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวบ้านเป็นอย่างมาก การปั้นเครื่องสังคโลกจึงสิ้นสุดลง ชาวบ้านจึงประกอบอาชีพการเพาะปลูก
หาปลา และเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่เรียกว่า "ตำบลหนองอ้อ" เพราะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำยมมีต้นอ้ออยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่าบ้านหนองอ้อ และตำบลหนองอ้อมาจนถึงปัจจุบัน
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่นตำบลเป็นหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจสู่
หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล โดยพระราชบัญญัติ
สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547
(ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30มกราคม 2549 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2549 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 5
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอน 9ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2549
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของอำเภอศรีสัชนาลัย ห่างจากจังหวัดสุโขทัยไปเป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อมีขนาดพื้นที่ 87.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 54,625 ไร่
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย
ตำบลหนองอ้อ
ตำบลท่าชัย
อำเภอศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,250 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 3,046 คน คิดเป็นร้อยละ 48.74
  หญิง จำนวน 3,204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.26
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,330 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 71.51 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านป่ายาง 405 372 777 279
2 บ้านคลองปากร้าว 347 393 740 276
3 บ้านหนองอ้อ 250 261 511 241
4 บ้านหนองอ้อ 427 479 906 307
5 บ้านเกาะน้อย 454 458 912 326
6 บ้านเกาะน้อย 392 470 862 348
7 บ้านดงยาง 397 364 761 268
8 บ้านปางถ่าน 150 173 323 117
9 บ้านบำเพ็ญพัฒนา 224 234 458 168
  รวม 3,046 3,204 6,250 2,330
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-275-0060