หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านตำบลหนองอ้อ
ผลิตภัณฑ์ในตำบลหนองอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
นายนนธ์ มานิตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวสาร
   
 
   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
กระดานสนทนา   ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การชำระที่ดินสาธารณะประโยขน์ หมู่ 1 , 5 , 6 (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 44  ตอบ 0  
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 46  ตอบ 0  
ขออนุญาตสอบถามเรื่องการย้ายที่อยู่ผู้สูงอายุครับ (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 48  ตอบ 0  
การชำระภาษีที่ดิน (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 190  ตอบ 3  
ขอสอบถามการจัดเก็บขยะ (30 เม.ย. 2564)    อ่าน 162  ตอบ 1  
   
 
   
 


อบต.ทับผึ้ง ซื้ออาหารเสริม (นม) แบบ ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 13,433 กล [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านแก่ง จ้างขุดตักวัชพืชและเศษกิ่งไม้ หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ท่าแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านแก่ง จ้างขุดตักวัชพืชและเศษกิ่งไม้บริเวณสะพาน หมู่ที่ ๓ บ้านปากคะยาง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองกระดิ่ง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ(กองสาธารณสุขฯ) ประจำปีง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองกระดิ่ง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถฯ(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประจำปีง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองกระดิ่ง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองคลัง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือ [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.ศรีนคร จ้างซ่อมแซมฝ้าบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (รายละเอียดต [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.ย่านยาว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 67-081 ส [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.วังทอง ซื้อทรายหยาบ จำนวน 12 ลบ.ม.และหินคลุก จำนวน 24 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.วังน้ำขาว จ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


ทต.ป่ากุมเกาะ จ้างก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬา หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


ทต.ป่ากุมเกาะ จ้างก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬา หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


ทต.ป่ากุมเกาะ จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ โดยวิ [ 27 ก.ย. 2565 ]


ทต.ป่ากุมเกาะ จ้างก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬา หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


ทม.ศรีสัชนาลัย ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน งานป้องกันและบรรเทาส [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.ท่าฉนวน ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ช่วงเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑/ [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองกระดิ่ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายส่งกวาง-ลำเล [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองกระดิ่ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายส่งกวาง-ลำเล [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านแก่ง ซื้อน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล สำหรับพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านปากคะยาง [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านแก่ง ซื้อถุงปุ๋ย จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
สท0023.3/ว2017 การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2016 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว2014 โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชี (เอพีโอ)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว3558 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2565 (1 ตุลาคม 2565)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว3556 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว3557 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2010 ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
สท 0023.1/ว 2008 การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2002 ติดตามการบันทึกข้อมูล มฝ.2 ผ่านระบบสารสนเทศฯ  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2006 ติดตามการบันทึกข้อมูลขยะเปียกผ่านระบบสารสนเทศฯ  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว2004 รายงานผลการดำเนินงาน e - Plan เดือนสิงหาคม 2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/8996 ขอเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2003 ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1998 ขอให้รายงานข้อมูลโครงการต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1997 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1996 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1995 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์) และสื่อการเรียน การสอนออนไลน์ โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส มือสะอาด สร้างสุขภาพดี  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/2000 ขอเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
สท 0023.1/ว 3491 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 21 ก.ย. 2565 ]  
สท0023.2/ว1973 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงเดือนตุลาคม 2563  [ 21 ก.ย. 2565 ]  
 
อบต.ท่าฉนวน [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรนอก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.สุโขทัยธานี ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 (27 ก.ย.) [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทับผึ้ง รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่4) [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.กงไกรลาศ กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันพุธที่ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.กงไกรลาศ กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันพุธที่ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เมืองบางขลัง เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เมืองเก่า ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยว [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตรายางคณะกรรมการพิจารณ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านยาว ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายนา [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสด [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 61 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน [ 9 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 91 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 65 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 51 
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอง [ 11 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสด [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอง [ 25 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 58 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอ [ 18 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 69 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสด [ 15 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาด [ 11 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน [ 21 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 25 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 76 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร [ 6 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 82 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 78 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่วันของดี เทศกาลอาหารและงานกาชาด ประ [ 7 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ เพื [ 5 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้ [ 29 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 74 
   
 
   
 


จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินง [ 26 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนนสายบ่อขยะ-ฝายกำนันพร้อม เพื่อระบายน้ำท่วมพื้นที่ [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนนสายบ่อขยะ-ฝายกำนันพร้อม เพื่อระบายน้ำท่วมพื้นที่ [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โด [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนนสายบ่อขยะ-ฝายกำนันพร้อม เพื่อระบายน้ำท่วมพื้นที่ [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนนซอยตองเค เพื่อระบายน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร หมู่ 3 [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าสาธารณะและใช [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองอ้อบำเพ็ญ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามป [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๓๒๕๗ สท. ที่เสื่อมสภาพเ [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน [ 12 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำความสะอาดรางน้ำฝนรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เนื่องจา [ 7 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำความสะอาดรางน้ำฝนรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เนื่องจา [ 5 ก.ย. 2565 ]

   
   
 
 

OTOP
ผลิตภัณฑ์     สถานที่สำคัญ

TRAVEL
 

กลุ่ม OTOP การผลิตเครื่องปั้นดินเผา

เตาทุเรียงบ้านเกาะน้อย
 
 
 
E-Service
 
ระบบตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำ
อุปโภค-บริโภค
คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-275-0060