หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านตำบลหนองอ้อ
ผลิตภัณฑ์ในตำบลหนองอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
นายนนธ์ มานิตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวสาร
   
 
   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
กระดานสนทนา   ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การชำระภาษีที่ดิน (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 29  ตอบ 3  
ขอสอบถามการจัดเก็บขยะ (30 เม.ย. 2564)    อ่าน 25  ตอบ 1  
เรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (30 เม.ย. 2564)    อ่าน 24  ตอบ 1  
   
 
   
 


ทม.สวรรคโลก ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบา [ 14 พ.ค. 2564 ]อบต.คลองมะพลับ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ 1 ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลคลอ [ 13 พ.ค. 2564 ]ทต.เมืองเก่า จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นหมายเลขครุภัณฑ์ 439-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเ [ 12 พ.ค. 2564 ]ทต.บ้านสวน ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าวางของขายในตลาด ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านสวนกำหนด จำนวน ๕๐๐ เ [ 12 พ.ค. 2564 ]อบต.วังไม้ขอน จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ ๓ ตำบลวังไม้ขอน กว้า [ 12 พ.ค. 2564 ]อบต.คลองมะพลับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลและถังน้ำใส หมู่ 6 บ้านนิคม [ 12 พ.ค. 2564 ]อบต.นครเดิฐ ซื้อซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.นครเดิฐ ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.นครเดิฐ ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.คลองมะพลับ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลัง อสค. ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมหาชัย ตำบลคลองมะพลั [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.นครเดิฐ ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.ไกรใน จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖/๕๔/๐๓๐ จำนวน ๑ เครื่อง [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.คลองมะพลับ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอย 7 หมู่ที่ 6 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรี [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.นครเดิฐ ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.ศรีคีรีมาศ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องเสียงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.นครเดิฐ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.ศรีคีรีมาศ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องเสียงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.ศรีคีรีมาศ จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายข้าง อบต. ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนป่าแ [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.นครเดิฐ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 7 พ.ค. 2564 ]ทต.ในเมือง ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]

   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว991  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว990  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว989  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว985  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู) ด่วน กศ. มท 0816.3/ว984  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว946  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15 สน.บถ.  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6145 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6146-6218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6295-6356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6219-6294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว970  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว14  [ 13 พ.ค. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว966 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว971  [ 13 พ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว2719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2720 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว967  [ 13 พ.ค. 2564 ]
 
ที่ สท 0023.3/ว2132 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
สท0023.5/793 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
สท0023.2/ว804 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว792 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
สท0023.2/803 แจ้งเทศบาลส่งผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 5/2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว791 ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยแจ้งโอนเงินค่าปรับจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว2122 การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว790 สนง.สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย แจ้งนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ประจำเดือนเมษายน 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ประชาสัมพันธ์ การเสนอรายชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว2121 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว778 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชนของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว2120 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว2119 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว2123 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/802 ขอความร่วมมือประเมินตนเองด้วย Platform Thai Stop Covid Plus ของกรมอนามัย  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว799 การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำที่ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศษรฐกิจฐานรากฯ ในแบบฟอร์ม สทนช.๐๐๔  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว797 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว796 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว795 สนง.ที่ดินจังหวัดสุโขทัย แจ้งการนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว794 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
 
อบต.นครเดิฐ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน /โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลนค [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.นครเดิฐ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลนครเดิฐ ครังที่ 3/ 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
อบต.ไกรกลาง (13 พ.ค.2564) เจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไก [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ไกรกลาง นายดอกรัก ส้มซ่า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วน [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองมะพลับ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนเมษายน 2564 จากแหล่งกำเนิด 3 แ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านป้อม ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนก [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.นครเดิฐ มอบของสนับสนุนในโครงการ เมืองนักอ่าน แดนคนดี ศรีนคร ภายใต้กิจกรรม สุดยอดนักอ่าน [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ กองการศึกษาฯ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ม [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ไกรนอก ประชุมสภา [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีนคร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร นำโดย คุณกัลยาลักษณ์ สมพัน [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.กลางดง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยง [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านสวน การประชุมเพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหา [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 51 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอ [ 2 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแ [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาด [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 43 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผ [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 40 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 40 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 37 
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน [ 11 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 47 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 11 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 42 
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง ด้วย [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
   
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ สัญญาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้อง [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนล [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรี [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
   
 
   
 


จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๓๒๕๗ สท. เพื่อให้พร [ 3 พ.ค. 2564 ]ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ปร [ 30 เม.ย. 2564 ]ซื้อทรายทีมีฟอส ๑% จำนวน ๑๘ ถัง เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกใ [ 26 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๘๐๐ โดส,บัตรแสดงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, [ 26 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่น แสลมสีดำ ความเข้ม ๖๐ % จำนวน ๑ ม้วน ขนาดความกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐๐ เ [ 26 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้กับพนักงานขับรถขยะและพนักงานประจำรถขยะ จำนวน ๓ รายการ [ 26 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ จ [ 26 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาตกแต่งขบวนงานประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอา [ 8 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ หรือ จุดตรว [ 8 เม.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสารแบบกระดาษ ระบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเ [ 5 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำหรับประชาชนจำนวน ๖๐ คน ที่เดินทางไปเฝ้ารับเสด [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร จำนวน ๒ มื้อ (กลางวัน, เย็น) และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) จำนวน 6 คัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อนำประชาชนในตำบลห [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาคนงานคัดแยกและเผากำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยา [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการเครื่องย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2564 ]

   
   
 
 

OTOP
ผลิตภัณฑ์     สถานที่สำคัญ

TRAVEL
 

กลุ่ม OTOP การผลิตเครื่องปั้นดินเผา

เตาทุเรียงบ้านเกาะน้อย
 
 
 
E-Service
 
ระบบตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำ
อุปโภค-บริโภค
คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-269-2015